Someco

Sosiaalinen media Suomessa 2018

Sosiaalinen media Suomessa 2018

Tilastokeskus julkaisi taas vuosittaisen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen. Siitä selviää, että sosiaalisen median käyttö on noussut 16–89-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa viime vuodesta yhdellä prosenttiyksiköllä 61 prosenttiin. Nuorempien ikäpolvien kohdalla on havaittavissa pientä vähentymistä yhteisöpalvelujen käytössä, vaikka käyttö pysyykin selkeästi yli 80 prosentissa sekä 16–24-vuotiaissa että 25–34-vuotiaissa. Iäkkäämmissä taas kasvu on selkeämpää: Esimerkiksi 45–54-vuotiaissa käyttö on noussut seitsemällä prosenttiyksiköllä 71 prosenttiin.

Sukupuolten väliset erot yhteisöpalvelujen käytössä ovat pieniä: miehistä 58 prosenttia ja naisista 64 prosenttia hyödyntää yhteisöpalveluja. Erot suurenevat, kun verrataan esimerkiksi eri elämäntilanteissa olevia: opiskelijoista 92 prosenttia, työssäkäyvistä 75 prosenttia ja eläkeläisistä 25 prosenttia käyttää yhteisöpalveluja. Myös alueellisia eroja on huomattavissa: pääkaupunkiseudulla 75 prosenttia, suurissa kaupungeissa 65 prosenttia, kaupunkimaisissa kunnissa 61 prosenttia ja maaseutumaisissa kunnissa 50 prosenttia asukkaista käyttää yhteisöpalveluja.

Yhteisöpalvelujen käyttötarkoitukset

Tutkimuksessa tutkittiin myös eri-ikäisten käyttötarkoituksia yhteisöpalveluille. Oli kiinnostavaa huomata, että 22 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käyttää yhteisöpalveluja työhön, ammattiin tai liiketoimintaan liittyen. Yhdistystoiminnassa yhteisöpalveluja hyödyntää 12 prosenttia ja politiikkaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 12 prosenttia.

Aktiivisinta yhteisöpalvelujen käyttö työhön, ammattiin tai liiketoimintaan liittyen on 35–44-vuotiaiden keskuudessa: jopa 40 prosenttia hyödyntää kanavia!

Lähes yhtä yleistä se on myös 25–34-vuotiaiden keskuudessa. Heistä 35 prosenttia hyödyntää yhteisöpalveluja työssä, ammatissa tai liiketoiminnassa. Työhön, ammattiin tai liiketoimintaan liittyen eroavaisuutta ei ole käytännössä lainkaan sukupuolten välillä: naiset ja miehet käyttävät näihin tarkoituksiin kanavia saman verran.

Harrastuksiin sosiaalista mediaa käyttää jo 34 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista, sukulaissuhteiden ylläpitoon 32 prosenttia ja ystävyyksien ja tuttavuuksien ylläpitoon jopa 52 prosenttia. Sukupuolten välistä eroa on käyttötottumuksissa huomattavissa ystävyys- ja tuttavuussuhteiden ylläpidossa – naiset ovat keskimäärin kymmenen prosenttia miehiä aktiivisempia tässä, sillä miehistä 47 prosenttia ja naisista jopa 57 prosenttia hyödyntää yhteisöpalveluja ystävien ja tuttavien kanssa kommunikointiin. Yhteydenpidossa sukulaisiin naiset ovat aktiivisempia: miehistä 27 prosenttia ja naisista 37 prosenttia hyödyntää sukulaissuhteissa yhteisöpalveluja. Ilmiönä tämä on reaalimaailmasta itsellekin tuttu, mutta ero sukupuolten välillä on tutkimuksessa oman tulkintani mukaan maltillisempi kuin moni ajattelee.

Tutkimuksessa tutkittiin myös yhteisöpalvelujen käyttötarkoituksia osallistumisessa ja kaupallisten viestien seuraamisessa. Sosiaalista mediaa yritysten, brändien, tuotteiden tai palvelujen seuraamiseen yhteisöpalveluja käyttää 20 prosenttia yhteisöpalvelujen käyttäjistä. Nuorissa tämä on selkeästi yleisempää kuin iäkkäämmissä.

Myös kaupankäynti yhteisöpalveluissa on tullut suositummaksi. Ryhmiin, joissa myydään, vaihdetaan tai jaetaan tuotteita tai palveluita osallistujien kesken, osallistuu 22 prosenttia kaikista. Aktiivisimpia näissä ryhmissä ovat 25–44-vuotiaat. Verkossa syntyneisiin ilmiöihin, tempauksiin tai kannanottoihin osallistuu 16–24-vuotiaista 22 prosenttia, mutta iäkkäämmistä selkeästi harvemmat. Myös faniverkostoissa ja fanisivustoilla 16–24-vuotiaat ovat aktiivisimpia ja iäkkäämmät vähemmän aktiivisia.

Suomalaiset yritykset sosiaalisessa mediassa

Tilastokeskus julkaisi Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksen 30.11. Tässä tutkimuksessa tutkittiin yritysten sosiaalisen median käyttöä. Tutkimuksen mukaan vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä sosiaalista mediaa käyttää tällä hetkellä jo 69 prosenttia – käyttö on kasvanut vuoden takaisesta kuudella prosenttiyksiköllä.

Sosiaalista mediaa käytetään eniten informaation ja viestinnän (94 %), majoitus- ja ravitsemistoiminnan (92 %) ja vähittäiskaupan (87 %) toimialoilla. Kasvua oli näistä toimialoista eniten majoitus- ja ravitsemustoimialalla: 82 prosentista 92 prosenttiin. Ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa kasvua on ollut 66 prosentista 83 prosenttiin. Myös tukkukaupassa pienoista kasvua 75 prosenttiin, hallinto- ja tukipalvelut nousivat 67 prosenttiin. Kasvua oli huomattavissa myös rakentamisen toimialalla 41 prosentista 48 prosenttiin ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 45 prosentista 54 prosenttiin.

Samassa tutkimuksessa tutkittiin myös erilaisia sosiaalisen median käyttömuotoja. Tutkimuksessa oli eri alustoiksi luokiteltu yhteisöpalvelut eli sosiaalisen median kanavat, multimedian jakamiseen tarkoitetut mediat, yritysten blogit tai mikroblogit ja wiki-pohjaisen tiedon jakamisen työkalut. Huomattavaa on etenkin yhteisöpalvelujen ja blogien käytön kasvu, kun taas wiki-pohjaisten työkalujen käyttö ei ole kasvanut.

Katsaus: Sosiaalinen media Suomessa 2019

Olemme tänäkin vuonna koonneet katsauksen sosiaalisen median käytöstä Suomessa. Tilastokeskuksen lukujen lisäksi otamme kantaa esimerkiksi tekijänoikeusdirektiiviin digitaalisilla sisämarkkinoilla, suosituimpien sosiaalisen median kanavien kehityssuuntiin ja viestintäkulttuurin muutokseen teknologisen kehityksen pohjalta. Ennustamme esimerkiksi asiantuntijoiden lisäävän edelleen sosiaalisen median käyttöä työhön, ammattiin tai liiketoimintaan liittyen. Lataa katsaus nyt luettavaksi!

Lähteet:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=2341-8699. 2018, Liitetaulukko 20. Yhteisöpalvelujen seuraamisen yleisyys ja useus 2018, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2018]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_tau_020_fi.html

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-2957. 2018, 2. Internet yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2018]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2018/icte_2018_2018-11-30_kat_002_fi.html

#SomenHermolla

LinkedInin uudistukset

Yleensä hieman verkkaisemmalla tahdilla kehittyvä ammatillisen verkostoitumisen palvelu LinkedIn on viime aikoina kehittynyt vauhdikkaasti ja […]
Jatka lukemista